Level 19
Level 20

Colori - pronuncia


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yán sé
颜色
bái sè
白色
hēi sè
黑色
huáng sè
黄色
hóng sè
红色
chéng sè
橙色
lǜ sè
绿色
lán sè
蓝色
zǐ sè
紫色
fěn hóng sè
粉红色
kā fēi sè
咖啡色
huī sè
灰色
yín sè
銀色
jīn sè
金色
Level 21