Level 32
Level 33

Chapter 16 Characters Pinyin


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gan3
mao4
shao1
du3;| du4
shu1
tou2
teng2
si3
sheng3
li4
yi1
yuan4
fu1
gei3
jian3
cha2
jiang3
zhao2;| zhe5
liang2
hai4
pa4
bing4
tai4
yan2
zhong4;| chong2
zhu4
yi4
xi1
yao4
ba1;| ba5
Level 34