Level 35
Level 36

Chapter 17 Characters Pinyin


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yin1
wei4;| wei2
ji1
ji2
can1
jia1
ti3
yu4
duan4
lian4
dong1
hua2
bing1
xia4
he2
yong3
chun1
qiu1
ji4
ti1
zu2
qiu2
pai2
jin4
sai4
suo3
shen1
yue4
jian4
kang1
Level 37