Level 8
Level 9

Chapter 18 Pinyin


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qiu1 tian1
秋天
tian1 qi4
天气
shan1
shu4 ye4
树叶
qiao3
yin1
neng2
shui4 jiao4
睡觉
lan3
shui4 lan3 jiao4
睡懒觉
shou4
kan4 shang5 qu5
看上去
geng4
xia4
hui2 lai2; hui2 lai5
回来
qin1 qi5
亲戚
dong1 tian1
冬天
leng3
chun1 tian1
春天
nuan3 huo5
暖和
xia4 tian1
夏天
qing2
gua1
feng1
dao3 you2
导游
pang4
bao3
kai1
kao3 shi4
考试
jie2 hun1
结婚
guan1
men2
fen1 zhong1
分钟
you4 er2 yuan2
幼儿园
xiao3 xue2
小学
xiang1 shan1
香山
Level 10