Level 9
Level 10

VOCA 10


96 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cộng đồng
community (n)
có thể (=possible)
likely (adj)
đề nghị
recommend (v)
tiếp cận / đi vào / truy cập
access (n/v)
có thể (=likely)
possible (adj)
gói hàng / gói dịch vụ
package (n)
buổi
session (n)
nguồn (lực, tài liệu...)
resource (n)
những người / những cái
those
trước đây (=former)
previous (adj)
tốn (thời gian)
take (v)
người chủ
owner (n)
cảm kích
appreciate (v)
nhu cầu (=demand)
need (n)
thư (bưu điện)
mail (n)
người đại diện (=agent)
representative (n)
buổi diễn / triển lãm / chương trình
show (n)
vận chuyển (v)
transport (v)
vật dụng
supplies (n)
phổ biến
popular (adj)
đặt (hàng)
place (v)
việc tư vấn
consulting (n)
bảo hành
warranty (n)
quỹ
fund (n)
sự lựa chọn (=choice)
option
căn hộ
apartment (n)
bảo hiểm
insurance (n)
như là
such as
sự hướng dẫn
instruction (n)
sự nghiệp
career (n)
hiệu quả / hiệu lực
effective (adj)
loại (=kind)
type (n)
cung cấp (=provide)
supply (v)
gia hạn
renew (v)
hãng hàng không
airline (n)
có tiềm năng
potential (adj)
người đứng đầu
head (n)
khoản thời gian
period (n)
điều kiện
condition (n)
năng lượng
energy (n)
vấn đề (=matter)
issue (n)
sự đa dạng
variety (n)
việc đặt báo, tạp chí...
subscription
hội trường
hall (n)
vẫn còn / vẫn luôn
remain (v)
mẫu / mẫu thử
sample (n)
bất động sản / nhà / đất
property (n)
gây ra
cause (v)
cá nhân (n/adj)
individual (n/adj)
thêm (=additional / further)
extra (adj)
có thể (adv)
probably
vùng
region (n)
cụ thể
specific (adj)
thiết lập / cài đặt / sắp đặt
set (v)
lấy / đón
pick up
dẫn đầu / dẫn dắt
lead – led – led
thỏa mãn
satisfy (v)
tấm bằng
degree (n)
loại (=type)
kind (n)
biên nhận
receipt (n)
đổi
exchange (v)
đồ nội thất
furniture (n)
bán lẻ
retail
giá trị
value (n)
giải pháp
solution (n)
cho phép / giấy phép
permit (v/n)
hồ sơ / ghi nhận
record (n/v)
xin lỗi
apologize (v)
tiêu chuẩn
standard (n)
không may
unfortunately
luật
law (n)
hướng dẫn (=instruct)
guide (v)
đặc tính / tính năng
feature (n)
bài diễn thuyết (=speech / talk)
lecture (n)
*số (tạp chí, báo...)
issue*
sự chú ý
attention (n)
người lãnh đạo / người dẫn đầu
leader (n)
liên quan
related (adj)
dữ liệu
data (n)
thu thập (=gather)
collect (v)
ăn mừng
celebrate (v)
đảm bảo (=assure)
ensure (v)
quy định (=rule)
regulation (n)
nghệ sĩ
artist (n)
trên
above
thư mời
invitation (n)
địa điểm / nơi
site (n)
tung ra (=release)
launch (v)
danh mục (sản phẩm,...)
catalog (n)
sự lựa chọn (=option)
choice (n)
điện / năng lượng
power (n)
việc kiểm tra (=check)
inspection (n)
hào hứng
excited (adj)
đối tác
partner (n)
phân tích
analyze (v)
tung ra (=launch)
release (v)
Level 11