Level 3
Level 4

VOCA 04


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
propose (v)
đề xuất (=suggest)
procedure (n)
quy trình
assist (v)
hỗ trợ
relationship (n)
mối quan hệ
mutually (adv)
chung / lẫn nhau
regular (adj)
thường xuyên / thường
as well as
cũng như
agency (n)
công ty
ones
những cái / những người
model (n)
mẫu sản phẩm
grant (n/v)
tiền trợ cấp / cấp
shipment (n)
lô hàng
cafeteria (n)
quán ăn uống (=café)
feature (v)
có / bao gồm
selection (n)
tập hợp (sản phẩm...)
replace (v)
thay thế (=alternate)
refund (n)
tiền hoàn lại
route (n)
tuyến đường
destination (n)
điểm đến
direction (n)
sự hướng dẫn / đường đi
confidential (adj)
bí mật
assignment (n)
nhiệm vụ (=duty / task)
extremely (adv)
cực kỳ
ideal (adj)
lý tưởng
in advance (adv)
trước (adv)
security (n)
an ninh / an toàn
sign up
đăng kí
in effect
có hiệu lực
rate (n/v)
giá / đánh giá
Level 5