Level 7
Level 8

VOCA 08


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
notify (v)
thông báo cho (=inform)
overseas (adj/adv)
ở nước ngoài
analyst (n)
nhà phân tích
market (n)
thị trường / chợ
aware of (adj)
biết / nhận thức
take place (v)
diễn ra
quarter (n)
quý (3 tháng)
lease (v/n)
thuê / hợp đồng thuê
predict (v)
dự đoán
steel (n)
thép
stock (n)
cổ phiếu / hàng hóa
payment
thanh toán / tiền thanh toán
regret (v)
tiếc
already (adv)
rồi
quantity (n)
số lượng
correct (adj/v)
đúng / chỉnh sửa
accurate (adj)
chính xác (=exact)
invoice (n)
hóa đơn (=bill)
target (n)
mục tiêu (=goal)
prefer (v)
ưa thích hơn
Level 9