Level 16
Level 17

New level


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Liang3 kou3zi5 =fu1qi1
俩口子=夫妻
zhang4
Zhang4fu1
丈夫
qi1zi5
妻子
yi4qi3; yi1qi3
一起
jiang3
yi4
Jiang3yi4
讲义
lang3du2
朗读
Lang3
du2
sheng1ci2
生词
ke4
wen2
ke4wen2
课文
dui4hua4
对话
dui4
hua4
lian4
xi2
kou3
tou2
Kou3tou2 lian4xi2
口头练习
Bi3tou2 lian4xi2
笔头练习
bi3
huai4
chang2; zhang3; zhang1
duan3
yuan3
jin4
gao1
ai3
nan4
rong2
yi4
rong2yi4
容易
zhu4
Zhu4 yi1qi3 zhu4 zai4...
住一起 住在...
Level 18