Level 18
Level 19

Copy of New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fu4
jin4
fu4jin4
附近
neng2gou4
能够
Dong1xi5
东西
li2
ju4li2
距离
Li2 wo3 bu4 yuan3
离我不远
Li2 wo3 hen3 jin4
离我很近
gen1ju4
根据
gen1
ju4
yi1fu5
衣服
tian1qi4
天气
Gen1ju4 tian1qi4 chuan1 yi1fu2
根据天气穿衣服
Wo3 gen1ju4 ni3men5 de5...
我根据你们的...
zhong1wen2 ji1chu3 bian1xie3 jiang3yi4
中文基础 编写讲义
ji1chu3
基础
bian1
xie3
Bian1xie3
编写
Ji1chu3 bian1xie3
基础 编写
ji1
Chu3
hou4
dang1
shi2 hou5; shi2 hou4
时候
De5 shi2hou5
的时候
De5 shi2hou5 =dang1
的时候=当
ting1
dong3
Ting1 bu4 dong3
听不懂
Ke3yi3 dui4 wo3 ti2 wen4ti2
可以对我提问题
ke3 yi3; ke2 yi3
可以
ti2
wen4
ti2
ti2 wen4
提问
Ti2 wen4ti2
提问题
Level 20