Level 20
Level 21

New level


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Dou1 shi4 wo3 de5 peng2you3
都是我的朋友
Ta1men5 zhu4 di4 di4fang1 li2 wo3 bu4 yuan3
他们住的地方离我不远
Wo3men5 san1 ge4ren2 yi1qi3 xue4xi2 han4yu3
我们三个人一起学习 汉语
Shi4 yi1ge4 san1 ren2 Xiao3zu3 Xue2xi2 Ban1
是一个三人小组学习班
Xian4zàa4, wo3men5 mei3 liang3 ge4 xing1qi2
现在,我们每两个星期
Shang4 yi1ci4
上一次
Mei3 ci4 yi1 xiao3shi2
每次一小时
shi3
Měi cì kai1shi3 shang4ke4 de5 shihou5
每次开始上课的时候
Lǎoshī gei3 wo3men5 mei3 ren2 yi1 zhang1 jiang3yi4
老师给我们每人一张讲义
Lao3shi1 gen1ju4 wo3men5 de5 zhong1wen2...
老师根据我们的中文...
ji1
Chu3
Ji1chu3 bian1xie3 jiang3yi4
基础编写讲义
bian1
Ji1chu3 bian1
基础编
Zai4 ke4 shang4
在课 上
Gen1ju4 zhe4 zhang1 jiang3yi4
根据这张讲义
Lao3shi1 jiao4
老师教
Wo3men5 xue2
我们学
Wo3men5 lang3du2 sheng1ci2 he2 ke4wen2
我们朗读生词和课文
Wo3men5 dui4hua4
我们对话
Wo3men5 zuo4 hen3duo1 kou3tou2 lian4xi2
我们做很多口头练习
Yi1ge4 xiao3shi2
一个小时
Shi2jian1 bu4 chang2
时间不长
Dan4shi4 wo3men5 neng2gou4 xue2
但是我们能够学
Dao4 hen3duo1 dong1xi5
到很多东西
yu3
Mei3guo2 yu3 ying1guo2
美国与英国
Cha2 yu3 ka1fei1
茶与咖啡
Zhi1 jian1
之间
Ta1men5 lia3 zhi1 jian1
他们俩之间
Ying1mei3 zhi1 jian1
英美之间
jing1chang2
经常
Ta1 jing1chang2 he1 zhong1guo2 cha2
她经常喝中国茶
bao4zhi3
报纸
Ni3 jing1chang2 kan4 shen4me5 bao4zhi3
你经常看什么报纸
Yong4
Zhe4xie1 dou1 shi4 jing1chang2 yong4 de5 zi5
这些都是经常用的字
Level 22