Level 5
Level 6

Copy of Copy of New level


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zao3shang5
早上
qi3lai2
起来
mian4xiang4
面向
tai4yang2
太阳
zou3
you4
fang1xiang4
方向
Zuo3mian4 shi4 bei3
左面是北
You4mian4 shi4 nan2
右面是南
yi1jia1 tu2shu1 guan3
一家图书馆
yi1jia1 yin2hang2
一家银行
yi1jia1 you2ju2
一家邮局
yi1jia1 kai1fei1 guan3
一家咖啡馆
yi1jia1 zhong1 can1guan3
一家中餐馆
yi1jia1 fu2wu4 she4
一家服务社
dao4li3
道理
jian3cha2
检查
dao4de2
道德
sa4shuang3
飒爽
Li3 cha2 de2
理查德
Sa4 re4
飒热
Level 7